Japan

Matsubo Co. Ltd.

33 MORI-BLDG
8-21 TORANOMON 3-CHOME
Minatoku Tokyo 105-0001
Japan
Kontakt: Herr Katsuhiko Yokoyama

Telefon: +81 35472 174-7
Fax: +81 35472 174-0
E-Mail: yokoyama.katsuhiko@kobelco-matsubo.com
Website: http://www.matsubo.co.jp/english/