Japan

Matsubo Co. Ltd.

Hamamatsucho Square(12F), 1-30-5
Hamamatsucho, Minato-ku, Tokyo
105-0013 Japan
Kontakt: Herr Katsuhiko Yokoyama

Telefon: +81 35472 174-7
Fax: +81 35472 174-0
E-Mail: yokoyama.katsuhiko@kobelco-matsubo.com
Website: http://www.matsubo.co.jp/english/